Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Lakosság - Szolgálai Iroda, Hatósági Csoport

Jogi- Hatósági Ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű tartósan távollévő kolléga CSED/GYED/GYES idejé –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 14. pont szerinti feladatok ellátása

Ellátandó feladatok:

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az államigazgatási hatósági ügyek: - Helyi településrendezési és építési követelmények, valamint önkormányzati rendeletben megállapított helyi természetvédelem szakkérdésekben szakhatósági állásfoglalások kialakítása, különösen: o telekalakítási engedélyezési eljárásban, o vonalas létesítmények engedélyezési eljárásában, o sajátos építmények engedélyezési eljárásában, o külön jogszabály szerinti nem építésügyi engedélyezési eljárásokban. - Településképi kötelezési ügyekben az alapeljárás lefolytatása. - A járásközponti jegyző, mint általános elsőfokú építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó ügyekben a fellebbezések saját hatáskörben történő kivizsgálása, illetve a felterjesztések tervezeteinek elkészítése. A keresetlevelek felterjesztése másodfokú építésügyi hatóság útján közigazgatási és munkaügyi bíróság felé. - Építésügyi és eljárási bírságok kezelése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ellátandó feladatoknál kerül felsorolásra

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképezettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államigazgatásban hatósági területen eltöltött gyakorlat

        Közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Rendszerezett problémamegoldás,

        Objektivitás,

        Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

        Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. mellékete szerinti szakmai önéletrajz,

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 23/522-318 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943-17/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Jogi- Hatósági Ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943-17/2017, valamint a munkakör megnevezését: Jogi- Hatósági Ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.erd.hu - 2017. október 12.

        Érdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány A kinevezés határozott időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.