Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Dékáni Hivatal

nemzetközi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, NKE székhelye és telephelyei, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• a tudományos- és nemzetközi dékánhelyettes mellett titkársági feladatok ellátása; • levelek, tervezetek megírása, szakmai háttéranyagok, összefoglalók összeállítása magyar, angol és német nyelven; • jegyzőkönyvek, feljegyzések, emlékeztetők készítése magyar, angol és német nyelven; • fordítási feladatok ellátása (angol, német); • közreműködés nemzetközi rendezvények megszervezésében és megvalósításában; • kari ki- és beutazások, vendégfogadás és reprezentáció szervezése, kapcsolódó feladatok ellátása; • egyetemi szintű ügyekben kapcsolattartás az NKE Nemzetközi Irodájával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) jogviszonyra vonatkozó hatályos előírások rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        büntetlen előéletű és cselekvőképes

        magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        felsőfokú végzettség

        felsőfokú, aktív angol és német nyelvtudás

        MS Office Word, Excel, Power Point felhasználói ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

        további nyelv ismerete

Elvárt kompetenciák:

        precíz munkavégzés,

        magas szintű terhelhetőség és stressztűrés,

        kiváló kommunikációs készség magyar, angol és német nyelven,

        csapatmunkára való alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

        a végzettséget és szakképzettséget, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatai vagy a pályázati anyag benyújtásakor az okiratok eredetiben való bemutatása

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás)

        nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 (1) 432-9000/20783 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora címére történő megküldésével (1441 Budapest, Pf. 60 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NKE-HR/858/2017 , valamint a munkakör megnevezését: nemzetközi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora címére történő megküldésével (1083 Budapest, Ludovika tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NKE-HR/858/2017, valamint a munkakör megnevezését: nemzetközi referens.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1083 , Ludovika tér 2. I. emelet 135. szoba.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-nke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.