Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023. október 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Megyeház utca 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 2018. november 1. napjától létrejövő költségvetési intézmény feladata Székesfehérvár történetének kutatása és a kutatás eredményeinek népszerűsítése, megismertetése, a 2022-es Emlékév méltó megünneplésének előkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterképzésben kulturális örökség tanulmányok, levéltár, régészet vagy történeti muzeológia szakon szervezett végzettség és szakképzettség ,

        az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igénylő munkakörben szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlat,

        magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik,

        cselekvőképes, büntetlen előéletű, nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg kutató közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai életrajz, szakmai vagy tudományos tevékenység bemutatása,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

        iskolai végzettséget, szakképzettsége tanúsító okiratok másolata,

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

        szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,

        nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,

        nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

        amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 22/537-153 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12.234/2018 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12.234/2018, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Humán Közszolgálati Szakbizottság véleményezi, a megbízásról és a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt. Az alkalmazás során 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szekesfehervar.hu/Állásajánlatok - 2018. augusztus 24.

        Polgármesteri Hivatal - 2018. augusztus 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.