Budapesti Operettszínház

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Operettszínház
Gazdasági Igazgatósága

bérszámfejtő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1065 Budapest, Nagymező utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tételesen ellenőrzi a KIRA alapján megküldött bérjegyzéket, az előírt határidőig írásban jelzi a javítási igényeket.Begyűjti a táppénzes igazolásokat, kitölti és megküldi az ezzel kapcsolatos kincstári nyomtatványokat a tárgyhónapban.A táppénzes lap leadását követően ellenőrzi a jelenléti ívekkel való egyezőséget.Munkabaleset esetén egyeztet a munkavédelmi előadóval, a balesetről készült jegyzőkönyvet továbbítja a Kincstár felé.Analitikát vezet az ellátásban részesülőkről, ellenőrzi az ellátási alap számszerűségét.A munkaügyi előadóval egyezteti a bérszámfejtést érintő adatokat (be- és kilépők, bérváltozások, számlaszám változás, stb.). Számfejti a havi nem rendszeres kifizetéseket (kiküldetésekhez tartozó napidíjakat, jutalékot, megbízási díjat, jogdíjat, stb.).Nyilvántartja és kezeli a munkavállalók fizetési előlegeit, név szerinti nyilvántartást vezet a béren kívüli juttatásokról.Felrögzíti a magánszemélyhez nem köthető kifizetésekre vonatkozó adatokat (telefon, reprezentáció, átvállalt tandíj költség, illetve azok SZJA és EHO vonzatát).Az Önkéntes nyugdíjpénztárba történő befizetésekről elkészíti a bevallásokat és gondoskodik a tagdíjak árutaltatásáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, bérszámfejtői végzettség,

        központosított illetményszámfejtésben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        KIRA számfejtő program ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, tb ügyintéző, személyügyi gazdálkodó,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,rövid motívációs levél,brutto bérigény, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány(ok) másolata(i)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Operettszínház címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-GIg/890-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: bérszámfejtő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Operettszínház címére történő megküldésével (1065 Budapest, Nagymező utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-GIg/890-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: bérszámfejtő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.operett.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.