Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tündérkert Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4146 Újiráz, Fő utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti alap- és kiegészítő tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőben történő alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőben szóló alkalmazás

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata

        szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

        nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 54/440-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4146 Újiráz, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6273-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4146 Újiráz, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6273-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4146 Újiráz, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.