Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ Művelődési Otthon és Könyvtár

egységvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.október 02-től 2023. október 01-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9545 Jánosháza, Bajcsy Zsilinszky . utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Batthyány Lajos ÁMK Alapító Okiratában foglalt közművelődési feladatok ellátása.A Művelődési Ház intézményegység alapfeladatai körébe tartozó rendezvények teljes körű szervezése, szakmai előkészítése, lebonyolítása, szakmai vezetése. Az intézményegység alapdokumentumainak elkészítése, törvényi előírásoknak való megfeleltetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyi ismerettel rendelkező - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szervezőkészség,előadói képesség/ rendezvények konferálása/, önálló munkavégzés,kreatív munka

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. október 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 95450551 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (9545 Jánosháza, Berzsenyi u.42. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95 , valamint a beosztás megnevezését: intézményegység vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (9545 Jánosháza, Berzsenyi utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95, valamint a munkakör megnevezését: intézményegység vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Vas megye, 9545 Jánosháza, Berzsenyi u.42. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ Igazgatótanács döntése alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz mellékelni kell az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó vezetési programot.A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt-nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.