Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK)
Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, Szívsebészet

(műtős szak)asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakasszisztens kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, és a belső intézményi előírások alapján, valamint ügyeleti – készenléti feladatellátás. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, egészségügyi szakirányú szakképesítés (OKJ),

        a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények miatt)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munkakörben szerzett több éves szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz (az elérhetőségi adatok megjelölésével)

        iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai

        érvényes működési nyilvántartási kártya másolata

        MESZK tagsági kártya másolata

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a Kjt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 52 411-600/54361 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/3930/2018 , valamint a munkakör megnevezését: (műtős szak)asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/3930/2018, valamint a munkakör megnevezését: (műtős szak)asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://unideb.hu/hu/allasajanlatok - 2018. szeptember 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a munkakör vonatkozásában 4 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat benyújtásakor szíveskedjen feltüntetni a szervezeti egység megnevezését: „DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT, KARDIOLÓGIAI ÉS SZÍVSEBÉSZETI KLINIKA, SZÍVSEBÉSZET”

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.