Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Tanoda pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.10.01-2020.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Wéber Ede utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Projektdokumentáció precíz, szakszerű vezetése, • indirekt módszerekkel történő, csoportos fejlesztés: közösségépítés, kézműves foglalkozások és a havi tematikának megfelelő beszélgető körök tartása, • egyéni- és kiscsoportos formában, humán vagy reál tárgyak oktatása, korrepetálása, délutáni közös „napközi jellegű” tanulás, • délutáni csoportfoglalkozások szervezése, koordinálása, • a szolgáltatást, illetve feladatai ellátását segítő együttműködések építése társszolgáltatókkal, • egyéni és kiscsoportos kognitív fejlesztés (elsősorban figyelem-, koncentráció- és emlékezeti funkciók fejlesztése; tanulásmódszertani tanácsadás), • Tudatos életpálya-építés támogatása és készségfejlesztés: kompetenciafejlesztés, szociális és érzelmi nevelés, mentálhigiénés fejlesztés, egészséges életmódra nevelés, családi életre nevelés, tehetséggondozás, • Egyéni igényeken és szükségleteken alapuló tanulástámogatás (önálló tanuláshoz szükséges alapkészségek megerősítése, kulcskompetenciák támogatása, valamint a tárgyi korrepetálással), • Folyamatosan figyeli és tájékoztatást ad, a szabadult kliensek és a fogvatartottak számára is elérhető a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerről, • A BvOP iratkezelési szabályzatának megfelelően a projektben keletkezett dokumentációk, munkavégzésről készített jelentések feldolgozását, iktatását végzi a Robotzsaru rendszerben, • A kliensek adatait, és a számukra nyújtott szolgáltatásokat rögzíti a FANY rendszerben, • Statisztikát, státuszjelentést, munkatervet készít, • Együttműködik a közvetlen munkatársakkal, a központi munkatársakkal, a bv. személyi állománnyal, különösen a bv. pártfogóval, reintegrációs tiszttel és a bv. intézeti szakmai vezetővel, • Egyéb, projektvezető és koordinációs vezető által adott feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) - A juttatás: az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt terhére biztosított havi bruttó 330.000.- forint összesen. - a projekt rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú bármely szakos tanári szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        zenei és képzőművészeti csoportokat szervezésében szerzett tapasztalat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        tehetséggondozásában szerzett tapasztalat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        reintegrációs projektben szerzett tapasztalat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        tanulást segítő szolgáltatásban szerzett tapasztalat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        EU-s projektek megvalósításában szerzett gyakorlat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        célcsoporttal végzett munkatapasztalat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        szociális munka területén szerzett gyakorlat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        motivációs technikák gyakorlati alkalmazásának ismerete, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        tréneri végzettség - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        csoportvezetésben szerzett tapasztalat,,

        nagyfokú önállóság,,

        pontos, precíz munkavégzés,,

        kiemelkedő szervezői és kommunikációs készség,,

        mobilitás,,

        csapatmunkában való jártasság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz (mely időrendben tartalmazza a munkahelyek pontos megjelölésével az eddigi munkaviszonyban töltött időszakokat, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai tapasztalatokat). Motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. Kérjük továbbá a munkavégzési hely pontos megjelölését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/1/301-8307 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30500-8/206/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Tanoda pedagógus .         Postai úton, a pályázatnak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság címére történő megküldésével (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30500-8/206/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Tanoda pedagógus .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálat szolgálatvezetője által kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatás esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges: Az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok. Hatósági erkölcsi bizonyítvány (kizárólag a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bekezdése, továbbá (2d)-(2e) bekezdése és (4)-(5) bekezdése szerinti erkölcsi bizonyítvány fogadható el) és munkaköri alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolás (amennyiben jelenleg is ezekhez kötött beosztásban dolgozik, az erre vonatkozó nyilatkozat). A jelöltnek vállalnia kell az egyeztetéseken és a szakmai képzéseken való részvételt, valamint az ezzel együtt járó utazásokat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bv.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.