Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

6760 Kistelek, Kossuth u. 1.
Család- és Gyermekjóléti központ

óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6760 Kistelek, Kossuth utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez. Ennek keretében segíti: • a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, • a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását, • gyermek családját, a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, • prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II.1./a pontja szerinti végzettség, így felsőfokú szociális szakképzettség (általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociális munkás, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, okleveles szociálpedagógus, szociálpedagógus), iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A pályázat betöltéséhez előnyt jelent a szakami tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Kommunikációs készség,empátia, tolerancia, flexibilitás, kreativitás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Mozivációs levél

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        Erkölcsi Bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

        Fényképes szakmai önéletrajz

        A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06205744462 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (6760 Kistelek, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1001./2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység.         Postai úton, a pályázatnak a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (6760 Kistelek, Tisza utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1001./2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő tevékenység.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6760 Kistelek, Kossuth utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nyertes pályázatról egy szakmai bizottság véleményét figyelembe véve az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.