Furtai Általános Művelődési Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Furtai Általános Művelődési Központ

Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.10.15 - 2023.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4141 Furta, Petőfi út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető-helyettesként az intézményvezető munkájának segítése az intézményvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesítésének ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Pedagógus munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másoltata

        szakmai önéletrajz

        intézményvezető-helyettesi program

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés), valamint az adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/82-81-899 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Furtai Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (4141 Furta, Petői út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Furtai Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (4141 Furta, Petőfi utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2018., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető-helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4141 Furta, Petőfi út 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető-helyettesi megbízás betöltéséről az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Furtai Közös Önkormányzati Hivatal hírdetőtáblája - 2018. szeptember 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.