Kiskőrösi Óvodák

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiskőrösi Óvodák

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Batthyány utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása: - A gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozás - A nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok - A nevelőtestület munkájában való részvétel - Szükség esetén gyakornokok szakmai segítése - Szükség esetén helyettesítés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógusi végzettség,

        - Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat személyes adatainak pályázattal összefüggő kezelés hozzájárulásához

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70/620-6206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrösi Óvodák címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Batthyány utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 428/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrösi Óvodák címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Batthyány utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 428/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Batthyány utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kiskőrösi Óvodák honlapja (www.kiskorosiovodak.hu)

        Kiskőrös Város honlapja (www.kiskoros.hu)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskorosiovodak.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.