Körösújfalu Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körösújfalui Meseerdő Óvoda és Konyha

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. augusztus 16. napjától 2024. augusztus 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 16. napjától 2024. augusztus 15. n-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5536 Körösújfalu, Tavasz utca 58.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1)-(2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkör. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az Alapító Okirat szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és juttatásokra a nemzeti nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógiai szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

        pedagógiai szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        nevelési-oktatási intézményben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatására nyilatkozat

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        képesítést igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata

        a 326/2013. (XIII. 30.) Korm. rendelet 23. (2) bekezdésében foglaltak szerint az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (továbbiakban vezetési program)

        a pályázó nyilatkozata a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési és megismerési jogára vonatkozóan

        szakmai gyakorlat, valamint a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolását

        fényképes, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30-50-53-977 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Körösújfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5536 Körösújfalu, Fő utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1081-1/2018/Á , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Körösújfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5536 Körösújfalu , Fő utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1081-1/2018/Á, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5536 Körösújfalu, Fő utca 14. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a vezetési programot a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm rendelet szerint véleményezteti, majd ezt követően dönt a magasabb vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.korosujfalu.hu

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázati eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korosujfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.