Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyógyszerésztudományi Kar
Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Eötvös utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanársegéd feladata a tanrend szerinti oktatási elfoglaltságban (kurzusok: Gyógyszerhatástan, Biofarmácia, Klinikai Laboratóriumi Vizsgálatok) való részvétel, heti teljes munkaidejéből – két egymást követő tanulmányi félév átlagában – heti 12 órát köteles oktatni magyar és angol nyelven. További – képzéssel kapcsolatos – feladatai: részvétel a tananyag összeállításban, tantárgyfejlesztésben, gyakorlatok előkészítésében, a hallgatók konzultálásában, szakdolgozati témavezetésben, beszámoltatásában, vizsgán. A munkakörhöz kapcsolódó kutatási feladatok: részvétel az intézet kutatási irányvonalába tartozó kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység végzése, kutatási eredmények publikálása, a hallgatók tudományos diákköri munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi gyógyszerészi oklevéllel, angol nyelvből középfokú, C típusú nyelvvizsgával, felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel, a tárgyi kutatáshoz szükséges legalább kétéves szakmai gyakorlattal (tudományos diákköri tevékenység vagy a demonstrátori megbízás beszámítható), továbbá rendelkezzen az oktatandó tantárgyak jellegének megfelelő gyakorlati ismeretekkel. Elvárás, hogy a pályázó legalább megkezdett doktori tanulmányokat igazoljon. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra a kar dékánjának címezve és rövid, összefoglaló válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra;

         részletes szakmai önéletrajzot;

         a dékáni hatáskörbe tartozók szakmai adatlapját kitöltve (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok);

         végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást, tudományos fokozatot (ha a pályázó rendelkezik vele) tanúsító okiratok másolatát, vagy legalább a doktori képzés megkezdését tanúsító igazolást;

         publikációs jegyzéket;

         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

         minden olyan dokumentumot és iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

         nyilatkozatot arról, hogy a digitális másolat tartalma minden tekintetben megegyezik a papíralapon benyújtott eredeti példánnyal;

         hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-91/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd .         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-91/2018., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6720 Szeged, Zrínyi utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE Honlapja - 2018. szeptember 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani (6720 Szeged, Zrínyi u. 9.), személyesen, egy nyomtatott, eredeti aláírással ellátott és egy digitális – CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített – másolati példányban. A pályázatok formai feltételeiről a (62)-545-567, (62)-546-839-es telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-91/2018.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.