Kalocsa Város Önkományzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Viski Károly Múzeum Kalocsa

területi múzeumi igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 1-től 2023. december 31- ig 5 év időt-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 25.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése és biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség,

        a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

        magyar nyelvtudás

        kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez

        nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Muzeális intézménynél szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Szakmai gyakorlat igazolása

        Intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        Végzettséget és szakképzettséget igazoló okitatok másolata

        Büntetlen előéletet, valamint azt igazoló 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, hogy nem áll munkakörének megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Idegennyelv- ismeretet igazoló okirat, így különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalásáról

        Szakirányú tudományos, szakmai tevékenységének bemutatása

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhessék, abba betekintsenek

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 78/601-302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kalocsa Város Önkományzata címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2493 /2018/ , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kalocsa Város Önkományzata címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2493 /2018/, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tagokkal kiegészített Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottsága, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának véleményezését követően Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kalocsa Polgármesteri Hivatal hirdető táblája

        www.kalocsa.hu honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

vezetői pótlék a pótlékalap 500%-a

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.