Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ

fejlesztő pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2022. 09. 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 100.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz az intézményi mentálhigiénés szakmai program elkészítésében és végrehajtásában. Elkészíti az ellátottak egyéni gondozási tervét, melynek megvalósításáért felelős. Jelzi a felmerülő igényeket, a szükségletekhez szolgáltatást szervez, azokra javaslatot tesz. Feltárja, aktivizálja az ellátottak környezetében lévő segítő rendszereket. A komplex probléma kezelés érdekében együttműködik az egészségügyi és szociális intézményekkel, az ellátottak Érdekképviseleti Fórumával. Segítséget nyújt az ellátottaknak intézményi programok igénybevételéhez. Segítő kapcsolatot épít és tart fent az ellátottakkal. A szociális támogatásokról, ellátásokról azok változásairól tájékoztatást ad az ellátottak részére. Segítséget nyújt az ellátottak részére a szociális ügyek intézésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. melléklete szerinti fejlesztő pedagógus munkakör betöltésére vonatkozó végzettség,

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság, precizitás, pontosság,

        önálló munkavégzési képesség,

        empátia,

        konfliktuskezelés,

        határozottság,

        minőségi és hatékony munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        munkakörre vonatkozó szakmai elképzelés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0630/354-07-92 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 209-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 209-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: fejlesztő pedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra-a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül-kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat a pályázati határidőre hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően 8 napon belül értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú- Bihar Megyei Kirendeltségének honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon talál. A pályáztató fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthassa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.