Komárom Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Komáromi Klapka György Múzeum

múzeum igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. 01.01-től 2023.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Kelemen László utca 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, a jogszabályban előírt felsőfokú végzettség és szakképzettség, (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/E. § (1) bekezdés alapján),

        a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        tárgyalás szintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával

        kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység végzése

        a munkakör ellátáshoz szükséges magyar nyelvtudás

        államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat - kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik - vagy nyilatkozik, hogy a megbízást követő 2 éven belül a tanfolyamot elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a szakmai gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program

        felsőfokú végzettséget igazoló okmányok másolata

        idegen nyelv ismeretet igazoló okiratok másolata

        államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a megbízást követő 2 éven belül a tanfolyamot elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +34/541-306 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2900 Komárom, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13391/2018 , valamint a beosztás megnevezését: múzeum igazgató (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Komárom Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2900 Komárom, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13391/2018, valamint a munkakör megnevezését: múzeum igazgató (magasabb vezető).

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, valamint a 150/1992 (XI. 20.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg, melynek véleményét figyelembe véve a megbízási jogkör gyakorlója dönt. A képviselő-testület döntéséhez előzetesen az emberi erőforrások miniszterének véleményét ki kell kérni. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        NKI (Közigállás) internetes honlap - 2018. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.komarom.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.