Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.11.01.-2023.10.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Kossuth Lajos utca 27.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, Alapító okirat szerinti illetékességi működési, terület .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős az intézménynek, a vonatkozó jogszabályokban és a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásában meghatározott színvonalas szakmai munkájáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az 1/2000.(I.7.) SZCSM. rendelet 3.sz. mellékletében az intézményvezető részére előírt szakirányú szakképzettség, valamint a 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet 3.§.(3) bekezdése szerinti előírás,

        legalább 5-10 év szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        3 hónap próbaidő

        szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az intézmény vezetésére,fejlesztésére vonatkozó szakmai program

        szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásáról szóló nyilatkozat

        nyilatkozat,hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-57/817-947 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/4170/2018 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/4170/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető (magasabb vezető).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5055 Jászladány, Hősök tere 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejét követően, a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a szakértelemmel rendelkező legalább 3 tagú bizottság személyesen meghallgatja és véleményezi. Javaslata alapján a Jászsági Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa dönt az intézményvezető személyéről. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát, a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A Társulásban résztvevő önkormányzatok és külön megállapodás alapján résztvevő önkormányzatok

        székhelyén a helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszladany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.