Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Mechatronikai és Villamosmérnöki Intézetbe

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. október 10-től 2019. szeptember 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Mechatronikai és Villamosmérnöki Intézet humán erőforrásának fejlesztése. Az Intézet tanszéki struktúrájának kialakítása, különös tekintettel a gyengeáramú tanszékekre.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, okleveles villamosmérnök végzettség ,

        angol nyelvből középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        projektvezetői tapasztalat

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        nagysebességű, valamint nagyfrekvenciás és mikrohullámú áramkör tervezésében szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai díjait, szakmai munkáját, munkájára vonatkozó jövőbeni terveit

        végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelv tudását igazoló okiratok másolatát

        szakmai önéletrajzot

        külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (nem szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400. DE Rektori - Kancellári Kabinet . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1200/2018. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő .         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1200/2018. , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.unideb.hu - 2018. szeptember 14.

        https://kozigallas.gov.hu - 2018. szeptember 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.