Soproni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
Informatikai és Gazdasági Intézetébe

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.11.01-2023.10.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pályázónak – az oktatóktól elvárt tevékenységen túl – feladata: - az intézet oktató-tudományos, gazdasági és egyéb tevékenységek munkájának szervezése, irányítása és vezetése, - a tanulmányi, a tudományos diákköri munka feltételeinek biztosítása, - az oktatói, kutatói utánpótlás neveléséről való gondoskodás, - a munkatársak szakmai fejlődésének segítése, - az oktatott tárgyak tananyagának fejlesztése, koordinálása, - a doktori képzési feltételek biztosítása, - a kutatási pályázati lehetőségek feltárása, a kutatási feltételek megteremtése. Az intézetigazgatói vezetői megbízásra pályázhatnak a Kar tudományos fokozattal rendelkező, közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárai és egyetemi docensei, akik felsőoktatási gyakorlattal és elismert szakmai, tudományos tevékenységgel rendelkeznek, képesek az intézetet hazai és nemzetközi fórumokon színvonalasan képviselni, és vállalják mindazon feladatok teljesítését, melyeket a Felsőoktatási Törvény, az Egyetem és a Kar Szervezeti és Működési Szabályzata az intézetigazgató számára meghatároz.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        A vezetői pályázatnak tartalmaznia kell (SZMSZ II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 39/B. § (2)):

        személyi adatait, lakcímét,

        jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

        tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,

        szakmai tudományos munkáját, terveit,

        hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét,

        a szervezeti egység (Intézet) vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

        a pályázat feltétele a magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A vezetői pályázatokhoz mellékelni kell (SZMSZ II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 39/B. § (3)):

        részletes szakmai önéletrajzot,

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

        habilitált pályázónál a habilitációt tanúsító oklevelet,

        fontosabb publikációk és tudományos munkák vagy művészeti alkotások, sport tevékenység jegyzékét,

        három hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítványt,

        személyi adatlapot,

        nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek betekinthetnek.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 99/518-297 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-43/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézetigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-43/2018., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása SZMSZ II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 40§ (2) alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-sopron.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.