Salgótarjáni Tankerületi Központ Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

matematika-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3047 Buják, Glatz Oszkár utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény 5-8. osztályos tanulóinak oktatása matematika tantárgyból. Kiemelt figyelmet igénylő tanulók iskolai életének segítése. Kapcsolattartás az intézmény vezetőjével, nevelőkkel, osztályfőnökökkel, szülőkkel. Pedagógiai munkával kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, aktív részvétel az iskola pedagógiai és szakmai életében. A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók életkornak megfelelő, szakszerű nevelése, oktatása. Ezzel összefüggésben kötelességeit a Nemzeti Köznevelési törvény 62. §-a írja elő.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /Egyetem intézmény típusának megfelelő jogszabály által előírt végzettség ,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás, valamint büntetőeljárás hatálya alatt

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza

        motivációs levél

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1992. évi XXXIII. törvény 20. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll

        nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/798-6649 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola címére történő megküldésével (3047 Buják, Glatz Oszkár utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/02119-4/2018. , valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Salgótarjáni Tankerületi Központ Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola címére történő megküldésével (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/116/02119-4/2018., valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bujakisk@gmail.com honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.