Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

tanácsadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.11.01-2020.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mátyási utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Fogvatartottak toborzása, kiválasztás előkészítése. • Fogvatartotti készségfejlesztési, képzési csoportok összeállítás előkészítése. • Bv. intézeten belüli és központi szakmai megvalósítókkal történő kapcsolattartás. • Projektdokumentáció precíz, szakszerű vezetése. • Egyéni fejlesztési terv készítése, felülvizsgálata, értékelése. • Szabadulásra történő felkészítés. • Egyéni és csoportos esetkezelés (családi kapcsolatok helyreállítása, segítő beszélgetés, egyéb egyéni tanácsadás), motivációs tanácsadás, szociális ügyintézés (iratpótlás, lakhatási lehetőségekkel összefüggő segítségnyújtás, szociális és társadalombiztosítási ellátáshoz való hozzáférés segítése, gyámügyi ügyintézés, tájékoztatás). • Országos munkaerő-piaci tendenciák megismerése, országos munkaerő-piaci információk, foglalkozási, képzési információk megismerése és összegyűjtése, fogvatartottakkal és szabadultakkal történő megismertetése. • Információgyűjtés és információ megosztás az erkölcsi bizonyítványt nem igénylő munkakörökről, foglalkoztatók köréről, a közfoglalkoztatásba történő bekapcsolódás lehetőségéről. • Információszerzés és –nyújtás a fogvatartott részére célirányosan a szabadulást megelőzően a lakóhely, illetve esetleges tartózkodási hely szerinti illetékes munkaügyi kirendeltség elérhetőségeiről. • Csoportos foglalkozások szervezése, vezetése (pl. álláskeresési tanácsadás, motivációs, egyéb fejlesztő, önismereti, kommunikáció- és viselkedéskorrekció, értékrend-korrekció, pénz- és erőforrás gazdálkodás, művészeti és kreatív, szabadulásra felkészítő, egyéb készségfejlesztés, resztoratív csoport). • Kompetencia-fejlesztő foglalkozások megtartása. • A fogvatartott kérésére, az adatvédelmi szabályok betartása mellett, kapcsolatfelvételt kezdeményez a fogvatartott családjával, a büntetés-végrehajtási intézet szabályainak betartása mellett segíti a kapcsolat felvételét, vagy normalizálását, segítő beszélgetéssel támogatja a fogvatartott családi rendszerbe való visszailleszkedését. • Aktívan működteti a területileg illetékes szociális ellátórendszeri együttműködéseket. • A BvOP iratkezelési szabályzatának megfelelően a projektben keletkezett dokumentációk, munkavégzésről készített jelentések feldolgozását, iktatását végzi a Robotzsaru rendszerben. • A kliensek adatait és a számukra nyújtott szolgáltatásokat rögzíti a FANY rendszerben. • A fogvatartottakkal és szabadultakkal való munka dokumentálására kliensmappát vezet. • Statisztikát, státuszjelentést, munkatervet készít. • Együttműködik a közvetlen munkatársakkal, a központi munkatársakkal, a bv. személyi állománnyal, különösen a bv. pártfogóval, reintegrációs tiszttel és a bv. intézeti szakmai vezetővel. • Egyéb, projektvezető és koordinációs vezető által adott feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) - A juttatás: az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt terhére biztosított havi bruttó 330.000.- forint összesen. - a projekt az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Pályakezdők esetében bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógiai, államigazgatási, pszichológiai, rendészeti, vagy lelki gondozói végzettség,

        3 év szakirányú gyakorlat reintegrációs szolgáltatások nyújtása terén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális alapvégzettség, vagy munkaerő-piaci tanácsadói képzettség - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        tréneri végzettség - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        EU-s projektek megvalósításában szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        reintegrációs projektben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        célcsoporttal végzett munkatapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        szociális munka területén szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásában szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        ECDL

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        csoportvezetésben szerzett tapasztalat ,

        csapatmunkában való jártasság ,

        nagyfokú önállóság ,

        kiemelkedő szervezői és kommunikációs készség,

        pontos, precíz munkavégzés,

        mobilitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz (mely időrendben tartalmazza a munkahelyek pontos megjelölésével az eddigi munkaviszonyban töltött időszakokat, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai tapasztalatokat). Motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. Kérjük továbbá a munkavégzési hely pontos megjelölését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/1/301-8307 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30500-8/218/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tanácsadó.         Postai úton, a pályázatnak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság címére történő megküldésével (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30500-8/218/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tanácsadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálat szolgálatvezetője által

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatás esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges: Az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok. Hatósági erkölcsi bizonyítvány (kizárólag a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bekezdése, továbbá (2d)-(2e) bekezdése és (4)-(5) bekezdése szerinti erkölcsi bizonyítvány fogadható el) és munkaköri alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolás (amennyiben jelenleg is ezekhez kötött beosztásban dolgozik, az erre vonatkozó nyilatkozat). A jelöltnek vállalnia kell az egyeztetéseken és a szakmai képzéseken való részvételt, valamint az ezzel együtt járó utazásokat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a bv.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.