Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az érvényben lévő módszertani elvek figyelembe vételével, valamint a bölcsődei nevelés, gondozási alap elveinek megfelelően neveli, gondozza a rábízott gyermekeket. Elősegíti a testi, pszichés fejlődését alkalmas pedagógia, pszichológia, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretek alkalmazásával. Segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, kreativitás stb. területén. Együttműködik az igénybe vevőkkel, részt vesz az intézményhálózat alapellátás mellett biztosított bölcsődei szolgáltatások bevezetésében és megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Főiskolai csecsemő- és kisgyermeknevelő vagy OKJ csecsemő- és kisgyermeknevelő,

        büntetlen előélet

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        bölcsődei mődszerek magas szintű alkalmazása

        önálló, felelőségteljes munkavégzésre való alkalmasság

        jó kommunikációs, kapcsolatépítő- és fenntartó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz

        kézzel írt motivációs levél

        kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata

        hozzájáruló nyilatkozat a pályázathoz szükséges személyes adatok kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék.

        Nyilatkozat az 1997. évi XXXI.törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró oko kizárásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0-1/360-05-08 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M-2018/11. KGYN-H. , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye címére történő megküldésével (1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M-2018/11. KGYN-H., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi - jelen felhívásunkban feltüntetett - formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül elektronikus úton értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Újpesti Bölcsődék

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.