Csősz Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csőszi Vadvirág Óvoda

Óvodaigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023.július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8122 Csősz, Petőfi Sándor utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodaigazgató feladata a Csőszi Vadvirág Óvoda irányítása,szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézménye gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Táci Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,vagy konduktor.óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,

        Pedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Főiskola, óvodapedagógus, vagy konduktor-óvodapedagógus végzettség és szakképzettség

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat

        az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás

        magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        büntetlen előélet, nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás, foglalkozástól eltiltás, kényszergyógykezelés hatálya alatt

        nem áll fenn a Kjt. 20. § (2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok

        cselekvőképesség

        vagyonnyilatkozat-tétel vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai életrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban papír alapon és egy példányban CD lemezen PDF formátumban

        iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat (oklevél, leckekönyv) másolata

        közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll fenn a Kjt. 20. § (2) bek. d) pontjában, (2d) és (2e) bekezdéseiben meghatározott kizáró ok

        szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás

        nyilatkozat, hogy cselekvőképes és hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhe

        nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez

        nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja

        amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0622/587-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csősz Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8122 Csősz, Bartók Béla utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Cső/549-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodaigazgatói.         Postai úton, a pályázatnak a Csősz Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8122 Csősz, Bartók Béla utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Cső/549-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: Óvodaigazgatói.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8122 Csősz, Bartók Béla utca 8. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben és a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendeletben meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról a Képviselő- Testület dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csosz.hu - 2018. szeptember 1.

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2018. szeptember 1.

        Csősz Község Önkormányzat - 2018. szeptember 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csosz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.