Zichy Márta Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zichy Márta Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2698 Mohora, Rákóczi út 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése az óvodai nevelés országos alapprogramja szerint, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel összefüggésben feladata különösen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. § (1) bekezdés a) - r) pontja szerinti feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        cselekvőképesség és magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

        ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előélet

        rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítést, szakképzettséget igazoló okiratok

        nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        hatósági bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/35-372-140 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zichy Márta Óvoda címére történő megküldésével (2698 Mohora, Rákóczi út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/608-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Zichy Márta Óvoda címére történő megküldésével (2698 Mohora, Rákóczi út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/608-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 2698 Mohora, Rákóczi út 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mohora.hu

        Mohora Község Önkormányzata hirdetőtáblája

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.