Újudvar Község Önkormányzata

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8778 Újudvar, Petőfi utca 2.

Zala megye, 8881 Sormás, Fő utca 1.

Zala megye, 8776 Magyarszentmiklós, Fő utca 31.

Ellátandó feladatok:

Az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ában és egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok- és hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző a közös önkormányzati hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért és ellátja a polgármester által meghatározott feladatokat, kiadja a döntések megvalósítása érdekében szükséges utasításokat, ellenőrzi azok végrehajtását. Felel az önkormányzatok törvényes működéséért. Megszervezi a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és közérdeknek megfelelő szakszerű, pártatlan, igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásáért, ellátja továbbá a képviselő-testületek, és bizottságaik működésével kapcsolatos feladatokat.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal, az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Sormási Kirendeltsége, az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal Magyarszentmiklósi Állandó Ügyfélszolgálati Irodája

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Igazgatásszervező, vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség.,

        A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 247 (1) bekezdésében meghatározott gyak. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigatgatási - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(II.20) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint készített részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

        A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (Kttv. 39.§ (1) bek.), vagy annak igénylését igazoló okirat,

        Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,

        2 éves közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása (Kttv. 6.§ (6. pont),

        Nyilatkozat, hogy a kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv. 84-85.§),

        Nyilatkozat, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt,

        Nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez,

        Nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 20 393 2157 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (8778 Újudvar, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U/915/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (8778 Újudvar, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U/915/2018, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8778 Újudvar, Petőfi utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a jegyző kinevezéséről Újudvar Község Polgármestere dönt, mely során személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.