Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ
Család- és gyermekjóléti központ

Óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor Út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 15/1998. (IV.30) NM rendelet módosítása alapján: „25. § (1) Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. (2) Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását, d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és f) a jelzőrendszer működését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Önéletrajz • Motivációs levél • Végzettséget igazoló okiratok másolata • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány • Adatbetekintési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0632418171 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 155-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 155-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók az intézményben személyes interjún vesznek részt, melynek eredményéről értesítést küldünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.