Galambok Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Galambok Község Önkormányzata

családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8754 Galambok, Ady Endre út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Galambok, Pat, Sand és Zalaszentjakab községek közigazgatási területén az 1997. évi XXXI. törvény 39. (2)-(4) és 40.§, valamint az 1993. évi III. törvény 64.§ szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A 15/1998.(IV.30) NM rendelet 2. számú melléklet II. rész 1. alapellátások- családgondozóra vonatkozó képesítési előírások valamelyike,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakterületen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs,kapcsolatteremtő, problémamegoldó és együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázó személyes adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajza

        motívációs levél

        Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kjt.20.§ (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően

        Nyilatkozat, mely szerint a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

        Nyilatkozat, mely szerint a pályázóval szemben nem állnak fenn az 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatásrozott kizáró okok

        Amennyiben a pályázó nem rendelkezik az előírt képesítések valamelyikével, nyilatkozat arról, hogy azt a képesítésre előírt időtartamon belül megszerzi.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-93/358-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Galambok Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8754 Galambok, Ady Endre út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/568-51/2018. , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Galambok Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8754 Galambok, Ady Endre utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/568-51/2018., valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8754 Galambok, Ady Endre út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett és a pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat az érintett települések polgármesterei és a Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője személyesen meghallgatja, majd ezt követően javaslatot tesz a képviselő- testület számára döntésre. A pályázókat írásban értesíti az eljárás eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Igény esetén szolgálati lakást biztosítunk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.galambok.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.