Nagymányok Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagymányoki Közművelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7355 Nagymányok, Petőfi Sándor utca 71.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó munkát. Feladata a település kulturális örökségének megőrzése, ápolása, művészeti élet fejlesztése, rendezvények szervezése, városi könyvtári tevékenység, sportfeladat koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a) rendelkezik aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel (felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az ezzel egyenértékű, az OKJ szerinti, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés), vagy,

        ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel, b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, a betöltendő munkakörrel kapcsolatos szakmai elképzelések vázlata, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata, akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat, ennek hiányában szándéknyilatkozat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatvédelmi nyilatkozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 74/558-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagymányok Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7355 Nagymányok, Dózsa György utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1394/2018 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Nagymányok Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7355 Nagymányok, Dózsa György utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1394/2018, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Nagymányok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtási határidő lejártát követő testületi ülésen bírálja el a pályázatokat. A képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagymanyok.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.