Zákányfalu Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Védőnői Szolgálat Zákányfalu

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8853 Zákányfalu, Szabadság utca 95.

Somogy megye, 8854 Őrtilos, Rákóczi utca 46.

Somogy megye, 8852 Zákány, Május 1. utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok ellátása a mindenkori szakmai irányelveknek és útmutatóknak megfelelően, az ÁNTSZ szakmai irányítása alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Egészségügyi főiskola, védőnői szakon szerzett oklevél, vagy azzal egyenérékűnek elismert oklevél.,

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        szakképesítést igazoló okirat másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést kér.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30/663-0534 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zákányfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8853 Zákányfalu, Szabadság utca 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZF137-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Zákányfalu Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8853 Zákányfalu, Szabadság utca 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZF137-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Zákányfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zakanyfalu.hu - 2018. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. Zákányfalu Község Önkormányzata az állás betöltője részére szolgálati lakást biztosít. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.