Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Intercisa Múzeum

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2023.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai és operatív vezetőjeként az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok irányítása, költségvetési-gazdálkodási feladatok ellátása, személyi feltételek biztosítása, muzeológusi szakmai feladatok ellátása. A múzeum területi múzeum, 3 gyűjtőköre van (régészet, történet és néprajz), gyűjtőterülete Dunaújváros és a Dunaújvárosi Járás. Külső személy felé képviseli az intézményt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázó rendelkezzen mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakvégzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel, és

        tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával.

        A végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

        kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás alatt,

        Vagyonnyilatozat tételi eljárás lefolytatása,

        magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        Előnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik a szakterületen szerzett öt éves vezetői gyakorlattal, továbbá elvégezte a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő program, mely tartalmazza az intézmény fejlesztési tervét és irányát,

        szakirányú végzettséget és szakképzettséget, és amennyiben van, tudományos fokozatot, valamint idegennyelv ismetetet igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás alatt,

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,

        tudományos tevékenység fesorolása, publikációk jegyzéke.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 25/544-151 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19671/2018. , valamint a beosztás megnevezését: múzeumigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" II. 202. i ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19671/2018., valamint a munkakör megnevezését: múzeumigazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" II. 202. Polgármesteri titkárság.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg, melynek véleményét figyelembe véve a megbízási jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dunaujvaros.hu - 2018. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A megbízásra a Kult. tv-ben foglaltak szerint a kultúráért felelős miniszter egyetértését követően kerül sor. Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. és 2. sz. mellékletében lévő felsőfokú szakképesítést igénylő, valamely munkakörbe történik. A pályázati anyagokat kérjük egy példányban papíron és egy példányban elektronikusan benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. A pályázati határidőnél a beérkezés idejét kell figyelembe venni. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.