Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület - Tiszaalpár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár

könyvtárvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. október 1. - 2023. szeptember 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. A magasabb vezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Az intézmény feladata a Konyha telephely működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Főiskola, 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/B. § (6) bekezdésnek megfelelő végzettség,

        vagyonnyilatkoat tételi eljárás lefolytatása

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, megfelelés a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B. §-ban foglaltaknak,nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        150/1992. (XI. 20.) Korm. rend. 6/G. § szerint vállalja, hogy magasabb vezetői megbízását követő 2 éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést végez el és az ezt igazoló okiratot a munkáltatónak bemutatja. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. Mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége aló, ha jogász, vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést a vezetői megbízását megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolj

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló okiratok másolata, szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz, intézmény vezetésére fejlesztésére vonatkozó részletes vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja

        pályázó írásbeli nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy pályázati anyag tárgyalása a Képviselő-testület, illetve a Bizottság ülésén nyílt vagy zárt ülés keretén belül törtéjen, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-255-4495 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület - Tiszaalpár címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3090/2018 , valamint a beosztás megnevezését: könyvtárvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület - Tiszaalpár címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3090/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás - indokolás nélküli - eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszaalpar.hu - 2018. július 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.