Szent István Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Élelmiszertudományi Kar
Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék oktatott tárgyai közül az Élelmiszeripari Gazdaságtan, Élelmiszeripari Folyamatszervezés, Élelmiszerkereskedelem, Kereskedelemtechnika tárgykörök tantárgyainak BSc és MSc szinten történő oktatása budapesti és a fővároson kívüli helyszíneken, szükség esetén a határon túli, magyarlakta területeken. Az oktatott tantárgyak tananyagainak fejlesztése, írásos tananyagok készítése az élelmiszeripari gazdaságtan, folyamatszervezés, kereskedelemtechnika témaköréből, és korszerű oktatási technikák felhasználása az oktatásban. Az oktatáshoz és az élelmiszeripari termékek értékesítéséhez, valamint a fogyasztói magatartáshoz kapcsolódó kutatási területekhez illeszkedő szakdolgozatok, diplomamunkák és PhD munkák konzultálása. Részvétel a tehetséggondozásban, TDK munkák témavezetése. Részvétel a Tanszék és a Kar hazai és nemzetközi kapcsolatainak megtartásában és építésében. Részvétel a pályázatos tevékenységben, a pályázati kiírások nyomon követése, pályázatok beadása, elnyert pályázatok kidolgozása. Részvétel a Tanszék innovációs és kutatás-fejlesztési feladatainak ellátásában. A tanszéki infrastruktúra bővítésére vonatkozó irányvonalak meghatározása. Publikációs tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség,

        Tudományos fokozat (PhD).

        Az érintett képes legyen egy világnyelven előadást, szemináriumot tartani.

        Legalább 10 éves felsőoktatási oktatói tapasztalat, beleértve minden olyan tapasztalatot, amely a felsőoktatási képzéshez szorosan kapcsolódik, különösen az eredményes tudományos diákköri tevékenységet, a demonstrátori megbízást, a doktori képzés idejét és az óraadó oktatói tevékenységet.

        Az érintett alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére.

        Amennyiben a pályázó nem habilitált, az érintett által művelt tudományterületnek, illetve az általa oktatott diszciplínának nemzetközi szintű ismeretét és ennek egyetemi szinten történő előadására való képességet a jelöltnek a karon nyilvánosan meghirdetett, bíráló bizottság jelenlétében tartott magyar és idegen nyelvű előadáson kell bizonyítania.

        Az érintett több önállóan vagy társszerzővel megírt könyvfejezetnek, tudományos tevékenységét dokumentáló hazai publikációnak, önálló vagy társszerzővel megírt idegen nyelvű publikációnak, hazai nemzetközi vagy külföldi tudományos konferencián tartott előadásnak szerzője legyen.

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakmai tapasztalat az oktatás és kutatás területén,

        Jó íráskészség,

        Tananyag-fejlesztési tapasztalat a fent nevezett témakörben,

        Oktatásszervezési tapasztalat,

        A magyar élelmiszeripari és kereskedelmi vállalkozásokkal fenntarott, kiterjedt kapcsolatrendszer.

Elvárt kompetenciák:

        Széleskörű szakmai kompetenciák,

        Analitikus és szintetikus, komplex gondolkozásmód,

        Előrelátás, stratégiai gondolkodásmód,

        Operatív szervezőkészség, kommunikációs készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Tapasztalat kutatócsoportban végzett kutatásról,

        Eredményes tehetséggondozási tevékenység,

        Kutatási együttműködések során szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó magyar nyelvű életrajza (amelyben kitér eddigi szakmai, oktatói és tudományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben végzett munkájának ismertetésére, szakmai díjaira, a versenyszférában szerzett tapasztalataira).

        Egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok másolata, amennyiben habilitált, az ezt igazoló okirat másolata.

        Amennyiben a pályázó végzettségét illetően idegen nyelvű okirattal (bizonyítvánnyal/oklevéllel) rendelkezik, abban az esetben a pályázónak intézkednie szükséges az adott képesítésnek az Oktatási Hivatalnál történő elismertetéséről, melyről bővebb információ az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja honlapján található.

        A tanszék által művelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzelései.

        Hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírása, a nemzetközi tudományos életben való részvételének bemutatása, hazai és külföldi referenciák másolatai, tanulmányutak felsorolása.

        Részletes publikációs lista illetve a tudománymetriai adatok és a konferenciákon megtartott előadások jegyzéke (amennyiben nem kívánja csatolni, tegye hozzáférhetővé a publikációkra vonatkozó adatok megismerését a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT)).

        A magyar nyelvű nyilvános bemutatkozó előadás témája és témavázlata.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó melyik idegen nyelvből vállalja az idegen nyelvű előadás megtartását, illetve az idegen nyelvű előadás témája és témavázlata (a habilitált jelölt mentesül az előadások megtartása alól).

        Tudományos tevékenységről szóló adatlap, valamint a személyi adatlap (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban).

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata; a büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-1/305-7260 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (1118 Budapest, Villányi út 29-43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-ÉTK/1045-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIE-ÉTK/1045-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K ép. II. em .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási és Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szent István Egyetem hivatalos honlapja - 2018. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A papíralapú pályázatnak a SZIE Rektorának címezve kell a benyújtási határidőig postai úton vagy személyes átadás által beérkeznie a Humánerőforrás Csoport részére bekötött vagy befűzött formában, tartalomjegyzék szerinti összeállításban, 1 eredeti és 4 másolati példányban (személyes benyújtás esetén munkaidőben). A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati anyagot - (Word formátumban és egy fájlban), a végzettséget igazoló okleveleket és az erkölcsi bizonyítványt (PDF-ben) - elektronikusan is meg kell küldeni. A pályázathoz szükséges nyomtatványok, illetve az összeállítással és benyújtással kapcsolatos információk a Humánerőforrás Csoport munkatársaitól a bci.human@szie.hu e-mail címen kérhetők. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat visszavonására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.