Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat

Cibakháza I. számú körzetének háziorvosa

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cibakháza I. háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Cibakházi Napsugár Óvoda, Damjanich János Általános Iskola Cibakháza) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási formában és közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretében is ellátható.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek.,

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek. Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság. Saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is.Végzettséget,szakképzettséget igazoló diploma másolata.Egészségügyi Nyilvántartás igazolása.Erkölcsi bizonyítvány.Egészségügyi alkalmassági igazolás.MOK kamarai tagság tagság igazolás. Egyéni vállalkozói igazolvány, vagy cégbírósági bejegyzési okirat.A működtetési jog meglétét,vagy feltételeit igazoló határozat másolata.Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez és nyílt,vagy zárt ülésen történő tárgyalásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-56-477-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CIB/2244-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Cibakháza I. számú körzetének háziorvosa.         Postai úton, a pályázatnak a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CIB/2244-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: Cibakháza I. számú körzetének háziorvosa.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának összevont bizottsága hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat honlapja

        Állami Egészségügyi Ellátó Központ önkormányzati hirdető felülete

        Cibaki Hírek

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik. Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem rezsi költségeit, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák költségeit. Cibakháza állandó lakossága: 4084 fő, ebből az ellátandó körzet 1924 kártyaszámmal rendelkezik. Előnyt jelent gyermekorvosi szakvizsga. Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30. nap, illetve a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható. Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a későbbiekben is fogadja az önkormányzat, melyek elbírálása értelemszerűen a beadást követő képviselő-testületi ülésen történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cibakhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.