Dömsödi Nagyközségi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dömsödi Nagyközségi Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógusi ellátása: Pedagógiai-, szakmai feladatok; tanügyigazgatási adminisztratív teendők; egyéb feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekek, csoport és intézmény érdekében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, - Óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önálló munkavégzés, felelősség és kötelességtudat, együttműködési készség, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló oklevél; Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; Szakmai önéletrajz; A szakmai gyakorlati idő igazolására szolgáló dokumentum; Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 20 429 5379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/2018., valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető bírálja el az intézményvezető-helyettes véleményének kikérésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az intézmény hirdetőtábláin - 2018. július 17.

        Dömsöd Nagyközség honlapján - 2018. július 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.