Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.11.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5747 Almáskamarás, Dózsa György utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó - az 1997. évi XXXI. tv., valamint a 1993. évi III. tv., ezek végrehajtásáról szóló jogszabályok alapján családsegítői feladatok ellátása. Munkáját önállóan végzi felettese és szakmai vezetője útmutatásai alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész/I Alapellátásoknál meghatározott szakirányú képesítés,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyi és szakmai önéletrajz. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

        Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15 §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0668/430-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha címére történő megküldésével (5746 Kunágota, Rákóczi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1839-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha címére történő megküldésével (5746 Kunágota, Rákóczi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1839-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntéshozó 4 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja a pályázat kiírója.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kunagota.hu - 2018. július 13.

        www.almaskamaras.hu - 2018. július 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.