Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.10.01-2023.09.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Szabadság út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó közművelődési könyvtári feladatok ellátása, az intézmény közművelődési és könyvtári feladatainak vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális tevékenységekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII.12.) EMMIrendelet szerinti akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési-intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése és legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő területen

        Vagy könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet.

        Magyar nyelvtudás,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Pályázó szakmai életrajza,

        Intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

        Felsőfokú és egyéb végzettséget igazoló okirat másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefűggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul,

        Nyilatkozat a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen való elbírálására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32/580-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1785/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1785/2018., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Elbírálás zárt ülésen, ha pályázó nem nyilatkozik a nyilvános tárgyalásba való beleegyezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.palotas.hu - 2018. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.palotas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.