Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján

pályázatot hirdet

MTA Könyvtár és Információs Központ
Gyűjteményszervezési Osztály

gyűjteményszervezési osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01-2023.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nyomtatott és elektronikus tartalmak együttes beszerzésének és kezelésének biztosítása, a könyvtár gyűjteményépítési és feltárási fázisaira vonatkozó fejlesztések előterjesztése és kivitelezése. A külföldi folyóiratok összehangolt közbeszereztetése kutatóintézeti könyvtárakkal együtt. Hagyatékok befogadásával, feltárásával kapcsolatos teendők, a nemzetközi cserekapcsolatok koordinálása, az állományépítés és apasztás egyensúlyának biztosítása. Az osztály munkájához kapcsolódó pályázatok, projektek szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Magyar nyelv és irodalom vagy idegen nyelv vagy infromatikus könyvtáros szakos MA szintű egyetemi végzettség és legalább 5 éves könyvtári gyakorlat

        Valamely idegen nyelvből B2 szintű komplex nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai) alkalmazások,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Magyar állampolgárságú, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Feldolgozói és/vagy állománygyarapítási tapasztalat,

        ALEPH integrált könyvtári rendszer felhasználói szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Precíz, pontos, felelősségteljes munkavégzés,

        Önálló és munkatársakkal összehangolt munkavégzés,

        Jó rendszerező és problémamegoldó képesség,

        Kiváló kommunikációs és alkalmazkodó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata;

        Rövid motivációs levél;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkéréséről szóló igazolás másolata;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (06-1) 411-6292 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 310/2018-IG , valamint a munkakör megnevezését: Gyűjteményszervező könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ címére történő megküldésével (1051 Budapest, Arany János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 310/2018-IG, valamint a munkakör megnevezését: Gyűjteményszervező könyvtáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az intézmény vezetősége a beszélgetést követően dönt a legsikeresebb pályázó alkalmazásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2018. július 18.

        Katalist szakmai levelezőlista - 2018. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.