Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal

titkársági és hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.

Ellátandó feladatok:

Titkársági feladatok ellátása, iktatás, irattározás. Szociális igazgatási feladatok ellátása: települési támogatások, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás ügyintézése, anyakönyvvezetői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

titkársági, hatósági és anyakönyvvezetői feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        anyakönyvi szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak megigénylését igazoló okirat másolata

        pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt

        pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kttv. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve kinevezése esetén megszűnteti azt

        pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

        pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 68/470-042 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BS/1649/2018. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági és hatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BS/1649/2018., valamint a munkakör megnevezését: titkársági és hatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bekessamson.hu - 2018. augusztus 1.

        Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2018. augusztus 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.