Békéssámson Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békéssámson Község Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés előreláthatólag 2022. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5946 Békéssámson, Bartók Béla utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vődőnő,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló okirat másolata

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázata elbírálásának a képviselő-testület zárt ülésen történő tárgyalását kéri vagy nem kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36/20/569-2474 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéssámson Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BS/1688-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Békéssámson Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BS/1688-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Békéssámson község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www. bekessamson.hu - 2019. június 24.

        Békéssámson község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2019. június 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.