Iparművészeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Iparművészeti Múzeum

Digitális nyilvántartási referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1091 , Üllői út 33-37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A gyűjteményi egységek digitális nyilvántartási rendszerének fejlesztése. Ennek kapcsán kidolgozza, karbantartja és korszerűsíti a központi tárgynyilvántartó rendszert. • Tevékenysége során szorosan együttműködik az Adattár nyilvántartásért felelős munkatársaival, valamint kapcsolatot tart a műtárgynyilvántartó rendszer szoftverfejlesztőjével és az Informatikai Osztály munkatársaival, továbbá a Múzeum Kommunikációs és Közönségszolgálati Főosztály digitalizálást végző részlegével. Biztosítja a gyűjteményi adatbázis feltöltéséhez szükséges feltételeket és a tárgynyilvántartó rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférést, azok online közzétételét, a vonatkozó jogszabályoknak és az Intézmény Nyilvántartási szabályzatának megfelelően. Továbbá: A nyilvántartási referens koordinálja a múzeum digitális média munkacsoportjának munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, művészettörténész vagy muzeológus,

        Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga,

        Lealább hároméves szakmai gyakorlat közgyüjteményi digitalizálási területen

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Informatikai területen szerzett másod diploma vagy

        akkreditált múzeuminformatikai tanfolyam, további világnyelv nyelvvizsgával igazolt ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését tanúsító feladóvevény. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az általa benyújtott okmányok megismeréséhez és illetve, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Iparművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IMM/17/12-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Digitális nyilvántartási referens.         Postai úton, a pályázatnak a Iparművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1091 Budapest, Üllői út 33-37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IMM/17/12-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Digitális nyilvántartási referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról bíráló bizottság javaslata alapján a főigazgató dönt. Személyes meghallgatásra a legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.imm.hu - 2018. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jékely Zsombor gyűjteményi főigazgató-helyettes nyújt a jekely.zsombor@imm.hu e-mail címen. (Az e-mail tárgyában kérjük, tüntesse fel a munkakör megnevezését.)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.