Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Közgazdaság-tudományi Intézete

tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2+2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kutatási témakör: Együttműködési hálózatok modellezése. Az együttműködési hálózatok – például vállalatok munkavállalói vagy tudományos publikációk, szabadalmak, művészi alkotások szerzői között – a szereplők közötti információ-áramlás hatékonyságát befolyásolják. Ezért a vállalatok teljesítménye és a kreatív projektek sikere nagymértékben függ az együttműködési hálózatok szerkezetétől. Ugyanakkor a hálózatok és teljesítmény közötti oksági összefüggések kimutatását jelentősen megnehezíti a kapcsolatok asszortatív jellege, hiszen a munkavállalók vagy alkotók közötti együttműködés valószínűsége nő, ha mindkettő termelékeny vagy mindkettő elismert. A fiatal kutató feladata az együttműködési hálózatok statisztikai elemzése és ágens-alapú modellezése lesz. Arra a kérdésre keresi majd a választ, hogyan befolyásolja az együttműködést a szereplők különböző dimenzióban mért hasonlósága. Ezek megértése után a hálózatok szerkezete és a megvalósuló teljesítmény között fog összefüggéseket keresni. A munka alapjául az MTA KRTK Agglomeráció és Társadalmi Kapcsolathálózatok Lendület Kutatócsoportban használt adatok fognak szolgálni: filmes adatbázisokat, szabadalmi együttműködéseket, és kérdőíves felmérések alapján készült hálózatokat

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA, MSc szakirányú végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        a fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltéséről szóló a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata alapján felső korhatár 30 év, MTA elnökének engedélyével 35 év (további részletek, információk emailben kérhetőek Kis Judit tudományos titkárnál kis.judit@krtk.mta.hu),

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hallgatói jogviszony vagy megszerzett abszolutórium doktori iskolában,

        A meghirdetett kutatási témával kapcsolatos tanulmányok, korábbi kutatások, publikációk, szakdolgozat,

        További nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Legfeljebb egy oldal terjedelmű kutatási koncepció-javaslat,

        Két ajánló neve és elérhetősége,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata,

        A Kjt. 20/A.§ (5) b) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat,

        erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló feladószelvény.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-697-3915 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2018., valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/fiatal kutató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat a főigazgató által kijelölésre kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.