MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet Rendezetlen Fehérjék kutatócsoport

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet Rendezetlen Fehérjék kutatócsoport

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 4 év - 2022. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Téma: Az epiteliális-mezenchimális átmenetet szabályozó fehérje-RNS komplexek szerkezeti és funkcionális jellemzése - A fiatal kutató feladata / munkájának célja: A téma legfontosabb célja, hogy rekombinánsan előállított fehérjékkel meghatározzuk az epiteliális-mezenchimális átmenet (EMT) egyik szabályozó komplexének szerkezetét. Ennek érdekében a következő feladatokat kell elvégezni: Snail1, Suz12 és Ezh2 fehérjék és egyes kiválasztott szakaszaik rekombináns termeltetése és tisztítása, a HOTAIR lncRNS in vitro előállítása A fehérje konstruktok RNS kötő képességének jellemzése Az egyes fehérjék és fehérje szakaszok RNS-sel alkotott komplexének szerkezet meghatározása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, biológia, kémia ,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        A fiatal kutatók felső korhatára 30 év (kivételes esetben 35 év)

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        laboratóriumi gyakorlat

        A fiatal kutatók alkalmazása során a magyar állampolgárságú, illetve a határon túli magyar fiatalok elsőbbséget élveznek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, illetve az előnyt igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a tantos.agnes@ttk.mta.hu; 06-1-382-6705 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet Rendezetlen Fehérjék kutatócsoport címére történő megküldésével (1519 Budapest, Pf. 286 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet Rendezetlen Fehérjék kutatócsoport címére történő megküldésével (1117 Budapest, Magyar tudósok körútka 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2018, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Visszajelzést csak a személyes beszélgetésre behívott pályázók kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben előírt rendelkezések az irányadók. A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltéséről a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. (I.15.) számú határozata érvényes. Felvétel esetén a munkakör betöltése 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.