MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Politikatudományi Intézetébe

fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében, a Kormányzás és Közpolitika Osztályon kutatásvezető irányításával; • a kutatáshoz kapcsolódó segédmunkatársi, kutatói, szervezési és menedzsment feladatok végzése, • részvétel a tudományos osztály, az Intézet és a Kutatóközpont egyéb tevékenységeiben, • részvétel tudományos publikációk elkészítésében. Kutatási téma: A fiatal kutató részt vesz az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Computational Social Science témacsoport munkájának keretében folyó szövegbányászati kutatások módszertani megalapozásában valamint a nagyméretű szöveges adatbázisok létrehozásában és elemzésében. A foglalkoztatásnak keretet adó POLTEXT projekt (qta.tk.mta.hu) a társadalomtudomány területére alkalmazza egy új és gyorsan fejlődő tudományág, a Big Data-ra épülő szövegbányászat módszereit. A kutatás során ilyen Big Data jellegű adatbázisok mesterséges intelligenciára épülő elemzésének segítségével több, a szakirodalomban tárgyalt kutatási kérdést vizsgálunk a jogalkotás minősége, a törvényhozó- és a végrehajtó hatalom közpolitikai álláspontjainak dinamikája, valamint a közpolitikai alrendszerek stabilitásának problémája kapcsán. A projekt e szűken vett kutatási kérdésének vizsgálatán túl a tágabb társadalomtudományi közösség számára új, nagyméretű szöveges és numerikus adatbázisokat hoz létre (így többek között egy hosszú idősoros, közpolitikai kódokkal és más szövegbányászati úton előállított változókkal kiegészített törvényhozási- és rendeleti adatbázist), illetve hozzájárul a számítógépes társadalomtudományi módszerek hazai bemutatásához és fejlesztéséhez.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        társadalomtudományi vagy műszaki-informatikai végzettség

        magas szintű angol nyelvtudás

        kiemelkedő szintű statisztikai ismeret

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        olitikatudományi végzettséggel vagy kutatói tapasztalattal rendelkezés

        alkalmazott statisztikai végzettséggel, gyakorlattal, illetve kutatási tapasztalattal rendelkezés

        programozási tapasztalattal való rendelkezés

        az R és/vagy a python környezet ismeretével rendelkezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        egy 2-5 oldalas kutatási terv egy lehetséges szövegbányászati és/vagy a számítógépes társadalomtudomány témaköréhez tartozó kutatásról, amely a szokásos formai elvárásokon túl kitér a vizsgált korpuszokra és ezek összeállításának módjára, valamint a kutatás során alkalmazott programok (library-k, package-ek) leírására

        szakmai önéletrajz és publikációs jegyzék

        a pályázó legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációja vagy tudományos dolgozata (vagy TDK dolgozat, szakdolgozat) elektronikus példánya

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyelvtudást igazoló okirat másolata

        beleegyezési nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTATK/FK/PTI/2018 , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1014 Budapest, Országház utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTATK/FK/PTI/2018, valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést 2018. július 1. és 10. között. A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni a pti@tk.mta.hu, illetve a textmining@tk.mta.hu e-mail címekre. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató PTI/2018.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA TK honlap - 2018. május 31.

        MTA honlap - 2018. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is. A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon. A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók, indokolt esetben kiegészítő juttatás adható. A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata rendelkezik, amely letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/2_2018-elnoeki_hatarozat-FIKU.pdf linkről. A munkakör 2018. szeptember 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 2 évre szól, amely teljesítménytől függően az MTA elnökének 2/2018. számú határozata alapján további 2 évre meghosszabbítható. A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük. A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Sebők Miklós tudományos osztályvezető, a sebok.miklos@tk.mta.hu címen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.