MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Kisebbségkutató Intézetébe

fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetében az alábbi kutatási témában: Magyarország etnopolitikai viszonyainak átalakulása és ennek nemzetközi keretei a 19-20. században

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        angol nyelv középfokú ismerete

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint, vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        magyar állampolgárságú, illetve határon túli magyar fiatalok

        doktorandusz vagy doktorjelölt hallgatói jogviszony

        azonos vagy hasonló témájú PhD-disszertációs témával rendelkezés

        a témához kapcsolódó nyelv legalább középfokú ismeretével rendelkezés

        szaktudományos publikációkkal való rendelkezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        két-három oldalas kutatási terv, amelynek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét három évre lebontva

        szakmai önéletrajz és publikációs jegyzék

        a legjobbnak tartott magyar és (ha már van) angol nyelvű publikációja elektronikus példánya

        végzettséget igazoló okirat másolata

        nyelvtudást igazoló okirat másolata

        beleegyezési nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 224-6790 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTATK/FK/KI/2018 , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1014 Budapest, Országház utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTATK/FK/KI/2018, valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A szóbeli szakmai elbeszélgetés tervezett időpontja: 2018. június 28. A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni a kisebbsegkutato@tk.mta.hu címre. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató KI/2018.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA TK honlap - 2018. május 31.

        MTA honlap - 2018. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is. A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon. A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V.26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók. A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata rendelkezik, amely letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/2_2018-elnoeki_hatarozat-FIKU.pdf linkről. A munkakör 2018. szeptember 1-jétől tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 2 évre szól, amely teljesítménytől függően az MTA elnökének 2/2018. számú határozata alapján további 2 évre meghosszabbítható. A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük. A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: Demeter Andrea (e-mail: demeter.andrea@tk.mta.hu; tel.: 224-6790)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.