MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Szociológiai Intézetébe

fiatal kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Tóth Kálmán utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetében az alábbi kutatási témában: Társadalmi integráció - társadalmi egyenlőtlenségek - A kutatás hátterét az MTA TK SZI-ben kidolgozott új társadalom-integrációs modell biztosítja, amely a korábban használt rétegződési sémákhoz képest sokkal több társadalmi jellemzőt foglal magában, szignifikáns elemzést biztosít a jelenkori magyar társadalom egyenlőtlenségeinek és az azokat létrehozó társadalmi, gazdasági és politikai mechanizmusok megértéséhez. A Szociológiai Intézetben több éve folyó kutatási projekt célja a társadalmi, munkaerő-piaci, iskolai és területi mobilitás új összetevőinek az elemzése interdiszciplináris kutatás keretében. A társadalmi, munkaerő-piaci, iskolai és területi mobilitás tendenciáinak a megállapítása, értelmezése és elemzése az integrációs modell fogalmi és empirikus keretében történik. A fiatal kutató feladata a társadalmi integráció altémái (kapcsolatok, területi integráció, fogyasztás, politikai integráció, újraelosztás és társadalmi egyenlőtlenségek) egyikének alaposabb vizsgálata és bekapcsolódás az MTA Kiválósági Együttműködési Program által támogatott ’Mobilitási Kutatási Centrum’ kutatócsoportjának munkájába, elsősorban a kvantitatív típusú elemzésekbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        doktorandusz vagy doktorjelölt hallgatói jogviszony

        legalább középfokú angol nyelvvizsga és a szakirodalom készségszintű olvasása angol nyelven

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint, vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        magyar állampolgárságú, illetve határon túli magyar fiatalok

        azonos vagy hasonló témájú PhD-disszertációs témával rendelkezés

        szociológia diplomával rendelkezés

        legalább középfokú német, olasz, vagy francia nyelvtudással rendelkezés

        szaktudományos publikációkkal való rendelkezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        egy két-három oldalas kutatási terv, amelynek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét három évre lebontva

        szakmai önéletrajz és publikációs jegyzék

        a legjobbnak tartott magyar és (ha már van) angol nyelvű publikációja elektronikus példánya

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyelvtudást igazoló okirat másolata

        beleegyezési nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTATK/FK/SZI/2018 , valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1014 Budapest, Országház utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTATK/FK/SZI/2018, valamint a munkakör megnevezését: fiatal kutató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A szóbeli elbeszélgetés tervezett időpontja 2018. július 05. (alternatív időpontok biztosítására nincs lehetőség) A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni az szi.igazgato@tk.mta.hu címre, valamint a ptoth.tamas@tk.mta.hu címre. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató SZI/2018.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA TK honlap - 2018. május 31.

        MTA honlap - 2018. június 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is. A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon. A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V.26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók. A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2018. számú határozata rendelkezik, amely letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/2_2018-elnoeki_hatarozat-FIKU.pdf linkről. A munkakör 2018. szeptember 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés négy hónapos próbaidő kikötésével 2 évre szól, amely teljesítménytől függően az MTA elnökének 2/2018. számú határozata alapján további 2 évre meghosszabbítható. A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük. A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad: P.Tóth Tamás, tudományos titkár, a ptoth.tamas@tk.mta.hu címen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.