Városi Múzeum - Paks

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Paksi Városi Múzeum
Paksi Képtár

művészettörténész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Tolnai út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Paksi Képtár gyűjteményének gondozása, fejlesztése, gyarapítása. A képtár tematikájához illeszkedő kiállítások, rendezvények tervezése, bonyolítása, kapcsolattartás más gyűjteményekkel, kiállítási kurátorokkal, alkotások tulajdonosaival és kölcsönzőkkel, művészekkel, technikai munkatársakkal, nyomdával stb. Az időszaki kiállítások és szakmai programok megvalósításához szükséges kutatások végzése, pályázati tevékenység, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység. A nemzetközi és hazai szakirodalom figyelemmel kísérése, szakterületén belül publikációs tevékenység. Általános muzeológusi feladatok (leltározás, szakvéleményezés, közönségkapcsolati tevékenység, revízió stb.). Részt vállal a képtár múzeumpedagógiai tevékenységében. Munkáját a Paksi Városi Múzeum igazgatójának irányításával látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, művészettörténész,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        18. életév betöltése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakirányú végzettségen belül kortárs művészet specializáció.,

        Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Francia nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Orosz nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság,

        önálló, precíz munkavégzés,

        kommunikációs képesség,

        rendszerező készség,

        tájékozódási képesség a magyar és nemzetközi művészettörténeti szakirodalomban,

        kreativitás,

        rugalmas, nyitott személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz.

        Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást, nyelvismeretet igazoló irat másolata.

        Motivációs levél, eddigi szakmai munkájának, szakmai eredményeinek részletes leírása.

        Jelentősebb művészeti/tudományos eredmények ismertetése/publikációs jegyzék.

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát és az abban lévő személyes adatait a pályázati eljárásban a vonatkozó jogszabályok szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik.

        Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

        Magyar állampolgárságot, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezést, bevándorlást, letelepedést igazoló iratok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20883-0373 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városi Múzeum - Paks címére történő megküldésével (7030 Paks, Deák Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2018 , valamint a munkakör megnevezését: művészettörténész.         Postai úton, a pályázatnak a Városi Múzeum - Paks címére történő megküldésével (7030 Paks, Deák F. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2018, valamint a munkakör megnevezését: művészettörténész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7030 Paks, Deák Frernc utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://varosimuzeum.hu/ - 2018. június 1.

        Paksi Hírnök - 2018. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a www.kozigallas.gov.hu weboldalon és a saját weboldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://paksikeptar.hu/;http://varosimuzeum.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.