Soproni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Pénzügyi és Számviteli Intézetébe

mesteroktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Erzsébet utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő mesteroktató oktatási és kutatási feladatai: • Az alábbi tantárgyak gondozása és oktatása valamennyi képzési helyen, képzési szinten és tagozaton: - Vállalatfinanszírozás és pénzügyi szolgáltatások - Banki tevékenységek a gyakorlatban - Vállalati és banki pénzügyek - Szakszeminárium I.-II. • Oktasson a tanrend szerinti legalább heti 12 órában, 2 félév átlagában • vegyen részt az általa oktatott tantárgy tantárgyi programjának fejlesztésében, oktatási segédlet készítésében, • vegyen részt beadott hallgatói feladatok értékelésében, tantárgyi vizsgáztatásban, bizottság tagjaként szakdolgozatvédésen, záróvizsgáztatásban, • vezessen és opponáljon szakdolgozati témákat, vegyen részt a hallgatók tehetséggondozásában, • vegyen részt a szakterületéhez tartozó szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak módszertanának a fejlesztésében • folyamatos szakmai fejlődése érdekében vegyen részt szakmai továbbképzéseken (szakirányú továbbképzések, szakvizsga),

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Pályázati feltételek (SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer 18. § (1)):

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;

        rendelkezzen mesterfokozattal az alkalmazásának megfelelő tudományterületen,

        rendelkezzen szakterületén legalább 10 éves igazoltan elismert szakmai gyakorlati tevékenységgel,

        legyen alkalmas a hallgatók gyakorlati képzésére.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások (2 példányban: 1 eredeti, 1 másolat): A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,

        tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,

        10 éves szakmai, gyakorlati tapasztalat igazolását,

        A pályázathoz mellékelni kell:

        szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

        az intézménytől beszerzett és kitöltött személyi adatlapot, mely letölthető a www.uni-sopron.hu oldalról,

        a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 99/518-612 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Erzsébet utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-29/2018. , valamint a munkakör megnevezését: mesteroktató.         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-29/2018., valamint a munkakör megnevezését: mesteroktató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SOE SzMSz-ben foglaltak szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-sopron.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.