Herman Ottó Múzeum - Miskolc

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Herman Ottó Múzeum

Régészeti és műemléki ügyekért felelős igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.01-2023.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Herman Ottó Múzeum, mint B-A-Z megye területén illetékes megyei hatókörű városi múzeum régészeti tevékenységének magasabb vezetői szinten történő irányítása, a múzeumigazgató helyettesítése és feladatköreinek ellátása az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben és feltételekkel. Az érintett beruházókkal, önkormányzatokkal előzetes tárgyalások folytatása a múzeum illetékességi körébe tartozó terület megelőző feltárásaihoz kapcsolódóan. A megelőző régészeti feltárások kereteit meghatározó szerződések elkészítése, koordinálása, ásatásokhoz kapcsolódó előkészítő feldolgozó munkák irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Régészet,

        Régészet MA, vagy osztatlan képzésben megszerzett egyetemi végzettség

        Végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai tapasztalat ( legalább 5 év)

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség

        érvényes erkölcsi bizonyítvány

        Muzeális intézményben, régészeti területen szerzett vezetői gyakorlat (legalább 5 év)

        Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, vagy szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával

        Büntetlen előélet

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD, Történelem, régészet területén ,

        régészeti informatikai programok ismerete

        megelőző régészeti feltárásokon szerzett projektvezetői tapasztalat (legalább 5 év)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó fényképes szakmai önéletrajza

        Iskolai végzettséget; szakképesítést; nyelvvizsgát; igazoló okiratok másolatai (az eredeti okiratokat a meghallgatás során be kell mutatni)

        A vezetői tevékenységére vonatkozó szakmai elképzelései

        A tudományos-szakmai publikációk jegyzéke

        A szakmai- és vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

        A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy: nem áll fenn vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti összeférhetetlenségi ok, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, a személyes adatok kezeléséhez hozzájárul, nem áll cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy teljesen korlátozott gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 46/560-170 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Herman Ottó Múzeum - Miskolc címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1372/2018.A.02 , valamint a beosztás megnevezését: igazgatóhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Herman Ottó Múzeum - Miskolc címére történő megküldésével (3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1372/2018.A.02, valamint a munkakör megnevezését: igazgatóhelyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett érvényes pályázatokat szakértői munkatársakból álló szakmai bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hermuz.hu az intézmény honlapja - 2018. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hermuz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.