Püspökladány Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása. Az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmények részére pénzügyi és számviteli szolgáltatás. Intézményi karbantartási tevékenységek. Gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak, munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységek ellátását, vezetőként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működtetését a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelően. Közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri döntések előkészítésében és végrehajtásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pénzügyi, számviteli,

        Az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        államháztartási mérlegképes szakképesítés, továbbá szerepeljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezzen a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolata

        Részletes szakmai önéletrajz

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálásának nyilvános tárgyalásához hozzájárul-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 54/517-111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Püspökladány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/272-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Püspökladány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/272-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Bocskai utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.puspokladany.hu - 2018. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot zárt borítékban, két példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "GESZ igazgató pályázat". Vezetői pótlék mértéke: 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet szerint (pótlékalap 300%-a)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.