Községi Önkormányzat-Rákócziújfalu

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Ház és Községi Könyvtár

Igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 1-től 2023. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5084 Rákócziújfalu, Fő utca 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkakör megnevezése: Közművelődési Szakember II. Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Tervezi ellátja és ellenőrzi a Művelődési Házhoz tartozó feladatokat. Felelős az intézmény által kezel vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        rendelkezik felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával

        a 150/1992.(X.20.) Korm.rend. 6/G. § (2) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről

        legalább öt éves szakmai gyakorlat

        kiemelkedő közművelődési tevékenység

        büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz( a pályázó pontos személyi adatai és eddigi munkahelyei ill. munkakörei napra pontos adataival)

        a megbízás időtartamára vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik

        nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a nyílt ülés tárgyalásához

        szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/444-054 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat-Rákócziújfalu címére történő megküldésével (5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 106/2017.(XII.20.) , valamint a beosztás megnevezését: Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat-Rákócziújfalu címére történő megküldésével (5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 106/2017.(XII.20.), valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház és Községi Könyvtár igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintő szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a Rákócziújfalu Községi Képviselő-testülete dönt. A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Rákócziújfalu Község Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rakocziujfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.